Regulamin Platformy B2B - Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Chiaravalli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Polnej 133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000254611, NIP 8792477459, REGON 340149799, za pośrednictwem Platformy B2B  odoo.chiaravalli.pl (zwanej dalej: “Platformą B2B”) oraz określa zasady oraz warunki świadczenia przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta korzystających z Platformy B2B i określa zasady korzystania z Platformy B2B oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy B2B.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy B2B;

  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Platformy B2B;

  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy B2B;

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
   w ramach Platformy B2B.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca  - Chiaravalli Polska Sp z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Polnej 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000254611, NIP 8792477459, REGON 340149799.

 2. Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy B2B.

 3. Platforma B2B  - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  odoo.chiaravalli.pl  .

 4. Regulamin  - oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B.

 5. Zamówienie  - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 6. Konto  - konto klienta w Platformie B2B, oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Platformie B2B.

 7. Formularz rejestracji  - formularz dostępny na stronie Platformy B2B, oznacza zgłoszenie wyrażenia woli przystąpienia do Platformy B2B. Rejestrację uważa się za dokonaną dopiero w momencie skutecznej aktywacji Konta, która odbywa się poprzez aktywowanie dostępu oraz potwierdzenia dokonania aktywacji, przesłanego na adres e-mail podany w Formularzu.

 8. Formularz zamówienia  - interaktywny formularz dostępny w Platformie B2B umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Koszyk  - element oprogramowania Platformy B2B, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 10. Produkt  - dostępna w Platformie B2B rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Przedsiębiorca  - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 13. Umowa sprzedaży  - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy B2B. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 14. Kodeks Cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)


§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Platforma B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy B2B, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy B2B spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy B2B z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Przeglądanie asortymentu Platformy B2B wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy B2B możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.

 5. Ceny podane w Platformie B2B zamieszczone przy danym Produkcie:

  1. są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT);

  2. ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy.

 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składają się: cena netto za Produkt i odpowiedni podatek VAT, o których Klient jest informowany na stronach Platformy B2B w trakcie składania Zamówienia (także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży) oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany w trakcie procesu realizacji Zamówienia.

 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, będzie podana w Platformie B2B w opisie Produktu oraz zostanie uzgodniona indywidualnie z Klientem drogą korespondencji e-mail.

 8. Informacje podane na stronach internetowych Platformy B2B, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 9. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Platformy B2B usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 4

Korzystanie z Platformy B2B

 1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy B2B, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.

 2. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy B2B było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Platformy B2B. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.

 4. W celu złożenia zamówienia na Platformie B2B oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Platformy B2B, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Klient, korzystając z Platformy B2B nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy B2B.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy B2B, Strony Platformy B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

§ 5

Rejestracja konta

 1. Rejestracja konta jest konieczna do składania przez Klientów zamówień na Platformie B2B.

 2. W celu rejestracji Klient wypełnia dostępny na stronie odoo.chiaravalli.pl Formularz rejestracji, oznaczający zgłoszenie wyrażenia woli przystąpienia do Platformy B2B.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

  1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;

  2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

  3. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Chiaravalli Polska Sp. z o.o.;

  4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu i Ogólnych Warunków Sprzedaży Chiaravalli Polska Sp. z o.o.;

  2. rozpoczęciem procesu weryfikacji Klienta, skutkującym aktywacją konta Klienta na Platformie B2B lub odmową aktywacji konta bez podania przyczyny

  3. w przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta, zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta;

  4. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 5. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

  1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

  2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych;

  3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących z Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w Formularzu rejestracyjnym.

 7. Aktywacja Konta na Platformie B2B ma miejsce w przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta, który wypełnił Formularz rejestracyjny. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail, wysłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas wypełniania Formularza rejestracji, potwierdzającą aktywację Konta oraz zawierającą login i hasło użytkownika, służące do poprawnego zalogowania się na Konto Klienta.

 8. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło.

 9. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy założenia Konta Klientowi bez podania przyczyny.

§ 6

Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B.

 2. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Platformy B2B;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wpisać adres na fakturze lub adres do wysyłki, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

  4. wybrać metodę dostawy;

  5. potwierdzić obowiązkowe zgody i zaakceptować postanowienia Regulaminu;

  6. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

  7. w zależności od przypisanych warunków płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 3. W trakcie składania Zamówienia (do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

 4. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją  Ogólnych Warunków Sprzedaży  Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi dodatkowej wiadomości e-mail oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, następuje z chwilą  akceptacji przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia  , z zastrzeżeniem, że Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia Umowy sprzedaży lub jej wejścia w życie.

 3. Modyfikacje złożonego i zaakceptowanego Zamówienia są możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez Kupującego pisemnej zgody Sprzedającego.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w uzgodnionym między stronami terminie.

 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór własny, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. Termin realizacji Zamówienia ustalony zostanie każdorazowo po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru osobistego, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane przy potwierdzeniu Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 10. Klientowi wraz z przesyłką zostanie wystawiona faktura FV.

§ 8

Warunki płatności i dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. przesyłka kurierska;

  2. odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

  2. płatność przy odbiorze.

 3. Warunki i termin płatności, dostawy dla Zamówień złożonych na Platformie B2B określają  Ogólne Warunki Sprzedaży  Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

§ 9

Warunki gwarancji, reklamacji i zwrotów

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi i gwarancji prawidłowego działania zakupionych Produktów na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży  Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

 2. Reklamacje w ramach rękojmi lub gwarancji składać w przypadku nieprawidłowego działania, wady towaru lub błędów ilościowych wyłącznie okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.

 3. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do procedowania zgodnie z  Ogólnymi Warunkami Sprzedaży  Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się wszelkich dalszych rekompensat, kwot czy odszkodowań.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Klientów będących  Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

 2. Prawo Klientów będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta i Sprzedawcy dotyczące odstąpienia od Umowy określają  Ogólne Warunki Sprzedaży  Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych od Chiaravalli Polska Sp. z o.o., w szczególności z przyczyn leżących po stronie jego dostawców. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

 4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy B2B.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Prowadzenie Konta Klienta;

  2. Newsletter

 2. Usługi wskazane w §11 pkt. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu aktywacji Konta Klienta przez Sprzedawcę, na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas wypełniania Formularza rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu.

 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

  1. informację o nadawcy;

  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz

  3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 8. Klient może zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Sprzedawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu uwag.

 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy B2B lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.

§ 12

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.

 4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy B2B, jeśli powodem jest:

  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta na Platformie B2B.

 4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.

 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy B2B i nie zawierają danych osobowych Klientów.

 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Platformy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  3. statystycznych.

 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B.

§ 15

Spawy sporne

 1. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
  W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Chiaravalli Polska Sp. z o.o.

 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  .

§ 16

Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy B2B.

 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Platformę B2B do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

 7. Regulamin wchodzi w życie  z dniem 01.05.2022  .